Collins Endgame #5

E6
Score: 363-369
Pool: ALNV?

Previous

Endgame Database

Next