CSW Endgame #23

Score: 487-479
Pool: ELST

Previous

Endgame Database

Next