CSW endgame #22

Score: 344-369
Pool: BEEERTUPrevious

Endgame Database

Next